Tüzüğümüz - PAZAR EĞİTİM VAKFI  


Tüzüğümüz

VAKIF TÜZÜĞÜ

VAKFIN ADI:
Madde 1) Bu Vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler Pazar İlçesi “EĞİTİM VAKFI” adıyla bir vakıf kurmuşlardır.
AMAÇ:
Madde 2)
a) İlçedeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit ve derecedeki eğitim kurumlarında toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için eğitim ve öğretime maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak, Kültür Bakanlığına bağlı bağlı her çeşit kuruma gerekli desteği sağlamak.
b) Maddi olanaklardan yoksun her kademede (İlk, Orta, Yükseköğrenim, vb.) öğrenim gören ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.
c)İlçede yapılan bilimsel araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek; eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlemek; gerektiğinde, bunları Vakıf adına yapmak veya yaptırmak.
AMACIN GERÇEKLEŞMESİ
Madde 3)
Vakıf, amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a )Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
b)Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda;
1)İhtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanmasına,
2)Ders ve yardımcı ders kitabı v.b.basılı eğitim malzemelerinin hazırlanması ve sağlanmasına,
3) ''Eğitim kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanım ve işletimine yardımcı olmak, ''
c) Her çeşit ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla bina ve tesislerinin yapım, bakım ve onarımlarına yardımcı olmak"
d ) ''Milli eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerini; eğitim kalitesini artırıcı çalışmalarda bulunmaya teşvik etmek ve bu konuda başarı gösterenleri (plaket, yurtiçi-yurtdışı gezi v.b.)ödüllendirmek,''
e )Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda;
1)''Öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek suretiyle, eğitim kurumlarında eğitimin gelişmesine ve ’’ Atatürkçü’ düşüncenin yerleşmesine katkı sunmak,
2)Binaların yapım ve onarımlarına katkıda bulunmak,
f) ''Eğitim ve öğretim konularında yayın yapmak ve yaptırmak''
g ) ''Milli Eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için; öğrencilerin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak ve vakfa gelir sağlayacak sosyal, ekonomik ve kültürel her türlü etkinliklerde bulunmak"'
h ) ''Her kademede öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek"
ı ) ''Her kademede öğrenim gören öğrencilerin eğitim, öğretim, sağlık ve bunun gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına ayni ve nakdi katkıda bulunmak''
i ) Kültür Bakanlığına bağlı ilçede faaliyet gösteren kütüphane v.b.kuruluşların ihtiyaçlarının temininde her türlü katkıyı sağlamak,
j )"Anaokulları açmak, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, kurulmuş olan tesislerde tadil, ilave ve tamirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak"
 
 
VAKIF AMACINA ULAŞMASI İÇİN
a ) Kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak tanışır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve malvarlığı bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa,
b)Vakfın malvarlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birkaç defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydiyle vakfa bağış, vasiyet veya çeşitleri ölüme bağlı tasarruflar yoluyla elde edilen taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya;
c) Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gerektiğinde ödünç almaya,taşınır ve taşınmaz mallar rehin göstermeye vesair teminat iadesine,vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesislerini kurmayı,işletmeyi yapar.
VAKFIN SÜRESİ
Madde 4) Vakfın süresi sonsuzdur.
VAKFIN MERKEZİ
Madde 5 )
''Vakfın merkezi Rize İli Pazar İlçesidir. ''
VAKFIN SERMAYESİ
Madde 6)Vakfın sermayesi 60.000.000.TL’dir.
VAKFIN GELİRLERİ
Madde 7)
a ) ''Vakfın gayesine uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve vasiyetler ile Vakfa yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yapılacak aynî ve nakdî bağış ve yardımlar'',
b ) '''Düzenlenecek kermes, fuar, amblem ve çeşitli hediyelik, turistik amaçlı ve diğer her türlü satışlardan elde edilecek gelirler, ''
c ) ''Eğlence, konser, tiyatro ve sinema gibi organizasyonlardan elde edilecek gelirler,
d )''Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, gelir payı, satış geliri ve diğer gelirler, ''
e ) Diğer Gelirler
f )Vakfın sahibi veya ortağı olduğu iktisadî işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
g ) Bağış kutusu, sms, v.b. yollarla yapılan bağışlar.
VAKFA YAPILAN BAĞIŞLAR
Madde 8)
Vakfa yapılan bağışlar şunlardır;
a)Vakfın malvarlığına eklenmek üzere yapılan bağışlar,
b)Vakfın amacına uygun belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışlardan oluşur.
Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’sini idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’i ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsil olunur.
VAKFIN HUKUKİ DURUMU
Madde 9)Vakıf hak ve borçlar yüklenmeye ehil,hukuki tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olarak Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlardaki hak ve yetkileri kullanır.
            Yargı organları önünde davalı ve davacı olur.Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.Satınalma,hibe dahil hertürlü tasarrufa yetkilidir.Vakıflara dair tüm kanuni hükümlere bağlıdır.
VAKFIN ORGANLARI
Madde 10)
a )Yönetim kurulu
b )Denetleme Kurulu
c )Genel Kurul
d )İstişari Organ olarak Danışma Kurulu
DANIŞMA KURULU
Madde 11)
Pazar Kaymakamının başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur;
1) Belediye Başkanı
2) İlçe Milli Eğitim Müdürü
3) Malmüdürü
4) Müftü
5) ''İlçe Tarım ve Orman Müdürü ''
6) ''İlçede bulunan tüm kamu ve özel banka müdürleri’’
7) ''Yönetim Kuruluna seçimle gelen 2 üye, ''
8) ''Yönetim Kurulu Başkanı gerek gördüğünde danışma kuruluna üye ve doğal üyelerin dışında görüş almak üzere özel veya resmi kurum ve kuruluş temsilcilerini de davet edebilir.’’
 
Madde 12)
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI VE GÖREVLERİ
1) ''Her yıl Ocak ayında olağan toplanır, ayrıca Yönetim Kurulu Başkanının isteğiyle olağanüstü toplanır. ''
2) Bir yıllık çalışmaları tespit ederek Yönetim Kuruluna önermek, (İstişari Teklif mahiyetindedir.)
3) İş bölümü ve organizasyondaki komiteleri tespit etmek
YÖNETİM KURULU VE ŞEKLİ
Madde 13)
Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur;
1.    Kaymakam
2.    Belediye Başkanı
3.    İlçe Milli Eğitim Müdürü
4.    Malmüdürü
5.    Genel Kurulun kendi aralarından seçecekleri 2 asil, 2 yedek üye. ''
''Yönetim Kurulu üyelerinden seçimle gelenler her yıl yenilenir. Katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış olur. İlçe Kaymakamı yoksa vekil kurula başkanlık eder''
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 14)
a)Vakfın karar ve yürütme organıdır,
b)Vakfın amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda her türlü kararları almak,
c)Vakfın taşınır ve taşınmaz malvarlığını korumak ve değerlendirmek, sevk ve idare etmek,
d)Vakfın gelirlerinin harcanmasına karar almak,
e)Vakıf Başkanının başkanlığında gerektiğinde iş bölümü yapmak,işleri daha verimli yürütülmesini temin için icra komitesi kurmak,
f)Vakfın bütçe ve kadrolarını düzenlemek,atama yapmak,yevmiye ve her çeşit çalışma karşılıklarını belirlemek,
g)Yıl sonu kesin hesabı düzenleyerek denetim kuruluna vermek,
h)Talep halinde yurt içinde her yerde şube açılmasına,kapatılmasına,lokal açılmasına,yurt binası yapılması,satın alınması,satılmasına şube yönetim kurulu atanmasına ve görevden alınmasına karar vermek.
 
 
DENETLEME KURULU
Madde 15)
Vakfın her türlü gelir ve giderlerini, harcamalarını, yürüttükleri mevzuat hükümlerini, vakıf senedi doğrultusunda denetler. Her yıl mutlaka bir denetim raporu hazırlar. Hazırladıkları bu raporu Şubat ayında yapılacak olan Genel Kurula sunarlar.
VAKIF İDARİ VE MALİ SEKRETERLİĞİ:
Madde 16)Vakıf Başkanınca vakfın idari yazışmalarını takip etmek üzere bir idari sekreter ve vakfın gelir,giderlerini işlemek ve takip etmek üzere bir mali sekreter atanır veya görevlendirilir.
GÖREVLERİ:
Madde 17)Vakıf idari ve mali sekreterlerinin görevleri şunlardır;
 
a)İdari Sekreterlik görevleri:
1)Vakfın gelen ve giden yazışmalarını takip etmek ve kaydetmek,ilgili defterleri tutmak.
2)Karar defterini tutmak,alınan kararları ilgililere tebliğ etmek,
3)Alınan harcama kararlarını mali sekretere yazı ile bildirmek,
4)Üye kayıtlarını takip ve üye defterine kayıt etmek,kayıt olanları üye aidatlarının tahsili için mali sekretere üye listelerini bildirmek,
5)Vakıf yönetim kurulu toplantılarını yönetim kurulu üyelerine duyurmak,
6)Danışma Kurulu üyelerine,senet gereği yapılacak olan toplantılara davet etmek ve toplantının tutanaklarını düzenlemek,
7)Vakıf Başkanının vakıf senedi gereğince vereceği diğer görevleri yapmak,
 
b)Mali Sekreterlerin Görevleri:
1)Vakfın gelirleri ve giderleri ile ilgili tüm işlemleri takip ve kayıt etmek,
2)Vakfın idari sekreterliğine bildirilen üye listeleri doğrultusunda üye aidatlarını tahsil etmek,
3)Vakıf idari sekreterliğince bildirilen yönetim kurulu kararı doğrultusunda harcamaları yapmak ve belgesini almak,
4)Vakfın yıllık bütçesini yapmak,
5)Vakfın bir önceki seneye ait kesin hesabı çıkarıp Ocak ayının ilk yarısında denetleme kuruluna vermek,
6)Vakıf şubelerinin hesap durumunu kontrol etmek,
7)Vakıf başkanının vakıf senedi doğrultusunda vereceği diğer görevleri yapmak,
 
Madde 18 )
VAKIF İDARİ VE MALİ SEKRETERLERİNİN HAKLARI
''Vakıf idari ve mali sekreterliğine vakfın iş ve işlemleri ile amacı gerçekleştirmek için bir görevlendirme veya atama olduğu takdirde yönetim kurulunca belirlenen konaklama ve seyahat masrafları ödenir. ''
GÖREVLERİN FAHRİLİĞİ
Madde 19)
''Yönetim,danışma ve denetim kurulu üyelerinin görevleri fahridir. Ancak harici vakfın iş ve işlemleri veya amacını gerçekleştirmek ile ilgili görev ifa etmeleri halinde konaklama ve seyahat masrafları verilebilir. Huzur hakkı gibi ücretler alamazlar ve herhangi bir yarar sağlayamazlar. ''
DİĞER HÜKÜMLER:
HESAP YILI
Madde 20)Vakıf hesap yılı takvim yılıdır.
GENEL KURUL VE SEÇİM ZAMANI
Madde 21)
Vakfın bütün üyeleri (Doğal üye ve üyeleri) vakıf idari sekreterliğinin duyurusu üzerine Şubat ayı içerisinde vakıf başkanınca belirlenen yerde Genel Kurul toplantısını yaparlar.Bu genel kurulda vakfın bir önceki yıla ait kesin hesapları, denetleme kurulunun verdiği rapor doğrultusunda karara bağlanır. Bu genel kurulda ayrıca vakıf yönetim kurulu, danışma kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçilir.
            ''Olağanüstü toplantısı, Vakıf Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine belirlenen yer ve zamanda yapılır. ''
VAKIFÇA TUTULACAK DEFTERLER:
Madde 22)
''Mevzuat gereğince tutulması gereken defterler.’’
VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:
Madde 23)Vakıf senedinde değişiklik söz konusu olduğu hallerde yönetim kurulunun üye tamsayısının ancak 3/4 oranında kabulü ile Noterce yapılır.
VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 24)
'' Vakfın tüzel kişiliği herhangi bir nedenle sona erdiğinde malvarlığı Milli Eğitim Vakfına intikal eder. Vakfın tüzel kişiliği Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı karar ve  Mahkeme tarafından verilecek olan karar ile sona erer.
VAKFIN İKAMETGÂHI:
Madde 25)
 "Vakfın ikametgâhı Pazar Mahallesi,Demokrasi Meydanı No:9/4’tür.
VAKIF ŞUBELERİ:
Madde 26 ) Pazar dışında öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, vakıf senedinde belirlenen amaçlar doğrultusunda ortak çalışmayı artırmak amacıyla yurdun her köşesinde mahallinden gelecek talepler doğrultusunda vakıf yönetim kurulunca şube açılabilir, mevcut şubeler kapatılabilir, şubelerin yönetim kurulları vakıf yönetim kurulunca atanır ve aynı usulle görevden alınır. Görev süresinde sınırlama yoktur. Şubeler, merkezin verdiği kararlar doğrultusunda hareket ederler, menkul ve gayrimenkul alım ve satımları Merkez Yönetim Kurulunun onayına tabidir.''

E-BÜLTEN KAYDI

E-bülten listemize kayıt olarak güncel içeriklerden haberdar olabilirsiniz.